Organisatie

Gebouw Hoofd Galjoen

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Onze school De Toermalijn maakt deel uit van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKOFV).
Deze stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur, dat gevormd wordt door twee bezoldige bestuurders. Daarnaast is er een Raad van Toezicht, waar het College van Bestuur  zich op hoofdlijnen van het beleid aan verantwoordt.

Directieberaad

Verder vormen alle directeuren van de scholen van de stichting het directieberaad. Zij adviseren het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd over het te voeren beleid.
Twee maal per jaar zijn er managementgesprekken tussen de individuele directeuren  van de scholen en het College van Bestuur, waarin de directeuren zich verantwoorden voor het beleid en de ontwikkelingen op de scholen.


Team

Het team van onze school bestaat uit:
-Eén directeur
-Zesentwintig leerkrachten (stamgroepleiders)
-Twee intern begeleiders
-Twee onderwijsassistenten

Twee van de leerkrachten zijn waarnemend directeur op momenten dat de directeur afwezig is.
Daarnaast is er een vrijwilliger, die twee dagen in de week zich met allerlei ondersteunende taken bezig houdt, zoals het bijhouden van de schooladministratie en het doen van kleine klusjes.


Oudervereniging

Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging. Hieraan betalen zij de ouderbijdrage, waarmee allerlei extra activiteiten op onze school bekostigd worden, zoals de jaarlijkse feesten Sinterklaas en Kerst. Het bestuur van de oudervereniging beheert dit geld.

Werkgroepen

Zij coördineren ook allerlei werkgroepen, waar ouders bij betrokken zijn. Er zijn werkgroepen voor onder andere het jaarlijkse schoolfeest, het luizen pluizen, de schoolfotograaf enz.
Tenslotte kunnen zij de belangen behartigen van alle ouders in hun contacten met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad.


Medezeggenschapsraad

Het personeel van de school en de ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Het personeel heeft twee vertegenwoordigers en de ouders hebben twee vertegenwoordigers. Zij vergaderen ongeveer vijf keer per schooljaar, meestal in aanwezigheid van de directeur, die daarbij het bestuur vertegenwoordigt. Tijdens deze vergaderingen worden beleidsvoornemens besproken, die voor het personeel en/of de ouders van belang zijn. Wettelijk is vastgelegd waar de MR advies over mag geven en over welke onderwerpen instemming van (een deel van) de MR nodig is.

GMR

Op bovenschools niveau is er een GMR, die de belangen van het personeel en de ouders van de gehele stichting (Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe), waar wij onderdeel van uitmaken, behartigt.


Kinderopvang

In onze school biedt GO! Kinderopvang opvang bij peuterspeelzaal de Propeller voor kinderen van 2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang bij BSO Zeppelin voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

PSZ de Propeller

PSZ de Propeller is een VVE peuterspeelzaal. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse educatie. Dit betekent dat het aanbod speciaal bedoeld is om kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. Er is vooral veel aandacht voor taal. Er is een intensieve samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de Toermalijn. We werken samen aan de ontwikkeling van uw kind. De overstap van peuter naar kleuter gaat spelenderwijs. 
De Propeller is geopend op alle ochtenden van maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 12.15 uur m.u.v. woensdag.

BSO Zeppelin

Het is belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt en op een ontspannen manier samen met leeftijdgenootjes bezig kan zijn. Bij zeppelin kunnen kinderen na school binnen en buiten spelen, knutselen, spelletjes spelen en er worden allerlei activiteiten gedaan. In de vakanties is er zelfs een speciaal activiteitenprogramma.

Zeppelin is elke werkdag aansluitend aan de schooltijden geopend tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en in vakanties is er de hele dag opvang. Op woensdag vindt de opvang plaats bij IKC het Mozaïek (Kempenaar 21-06). Ook is er op maandag, dinsdag en donderdag voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur mogelijk. 

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de groep. Voor meer informatie over tarieven en aanmelden kunt u terecht op de website www.go-kinderopvang.nl.

Logo GO kinderopvang

GO! Kinderopvang
Bezoekadres De Schans 19-09
Postbus 2052, 8203 AB Lelystad
Telefoon 0320 – 294 900
E-mail info@go-kinderopvang.nl