Organisatie

Bestuur

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Onze school maakt deel uit van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKOFV).
Deze stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur, dat gevormd wordt door twee bezoldige bestuurders. Daarnaast is er een Raad van Toezicht, waar het College van Bestuur  zich op hoofdlijnen van het beleid aan verantwoordt.

Directieberaad

Verder vormen alle directeuren van de scholen van de stichting het directieberaad. Zij adviseren het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd over het te voeren beleid.
Twee maal per jaar zijn er managementgesprekken tussen de individuele directeuren  van de scholen en het College van Bestuur, waarin de directeuren zich verantwoorden voor het beleid en de ontwikkelingen op de scholen.

Team

Samen één team

Het team van onze school bestaat uit:
-Eén directeur
-Zesentwintig leerkrachten (stamgroepleiders), waaronder twee mannen
-Twee intern begeleiders
-Twee onderwijsassistenten

Twee van de leerkrachten zijn waarnemend directeur op momenten dat de directeur afwezig is.
Daarnaast is er een vrijwilliger, die twee dagen in de week zich met allerlei ondersteunende taken bezig houdt, zoals het bijhouden van de schooladministratie en het doen van kleine klusjes.

Oudervereniging

Alle ouders lid

Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging. Hieraan betalen zij de ouderbijdrage, waarmee allerlei extra activiteiten op onze school bekostigd worden, zoals de jaarlijkse feesten Sinterklaas en Kerst. Het bestuur van de oudervereniging beheert dit geld.

Werkgroepen

Zij coördineren ook allerlei werkgroepen, waar ouders bij betrokken zijn. Er zijn werkgroepen voor onder andere het jaarlijkse schoolfeest, het luizen pluizen, de schoolfotograaf enz.
Tenslotte kunnen zij de belangen behartigen van alle ouders in hun contacten met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad.

Medezeggenschapsraad

Vertegenwoordigers

Het personeel van de school en de ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Het personeel heeft twee vertegenwoordigers en de ouders hebben twee vertegenwoordigers. Zij vergaderen ongeveer vijf keer per schooljaar, meestal in aanwezigheid van de directeur, die daarbij het bestuur vertegenwoordigt. Tijdens deze vergaderingen worden beleidsvoornemens besproken, die voor het personeel en/of de ouders van belang zijn. Wettelijk is vastgelegd waar de MR advies over mag geven en over welke onderwerpen instemming van (een deel van) de MR nodig is.

GMR

Op bovenschools niveau is er een GMR, die de belangen van het personeel en de ouders van de gehele stichting (Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe), waar wij onderdeel van uitmaken, behartigt.

Katholieke Jenaplanschool De Toermalijn
Galjoen 24-24
8243 LR Lelystad

Telefoon: 0320 24 63 67
Directeur: Frank van Oeffelt


Toermalijn Noord
Jol 24-53
8243 GN Lelystad

Telefoon: 0320 76 00 70

Samenwerkingen

 

KBS De Toermalijn maakt deel uit van
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Bekijk hier de animatie van SKO