Medezeggenschapsraad

Vertegenwoordigers

Het personeel van de school en de ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Het personeel heeft twee vertegenwoordigers en de ouders hebben twee vertegenwoordigers. Zij vergaderen ongeveer vijf keer per schooljaar, meestal in aanwezigheid van de directeur, die daarbij het bestuur vertegenwoordigt. Tijdens deze vergaderingen worden beleidsvoornemens besproken, die voor het personeel en/of de ouders van belang zijn. Wettelijk is vastgelegd waar de MR advies over mag geven en over welke onderwerpen instemming van (een deel van) de MR nodig is.

GMR

Op bovenschools niveau is er een GMR, die de belangen van het personeel en de ouders van de gehele stichting (Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe), waar wij onderdeel van uitmaken, behartigt.

Katholieke Jenaplanschool De Toermalijn
Galjoen 24-24
8243 LR Lelystad

Telefoon: 0320 24 63 67
Directeur: Frank van Oeffelt


Toermalijn Noord
Jol 24-53
8243 GN Lelystad

Telefoon: 0320 76 00 70

Samenwerkingen

 

KBS De Toermalijn maakt deel uit van
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Bekijk hier de animatie van SKO