Onderwijs

Stamgroep lokaal

Jenaplan

Wij hebben een duidelijke visie op leren. Deze komt vanuit ons Jenaplanconcept. Natuurlijk willen wij de kinderen zoveel mogelijk laten leren. Daar ben je tenslotte school voor. En zoals alle basisscholen werken wij aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Daarbij geven wij het onderwijs vorm vanuit onze visie, dat kindgericht onderwijs de betrokkenheid en motivatie van de kinderen vergroot en daardoor tot betere resultaten leidt.

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

  • Wij willen ruimte geven voor de eigen inbreng van kinderen. Daarmee stimuleren wij de motivatie en betrokkenheid van de kinderen.
  • Voor de basisvaardigheden taal en rekenen geven wij gedegen instructies, waarbij we goed aansluiten bij de verschillen in onderwijsbehoeften bij de verschillende kinderen.
  • Wij benaderen de kinderen positief.  Daarmee nemen we de talenten van kinderen als uitgangspunt en proberen wij hen zoveel mogelijk succeservaringen te laten opdoen.
  • Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan.
  • Elk kind, hoe verschillend ze ook allemaal zijn, moet het gevoel hebben erbij te horen en gewaardeerd te worden.
  • Kinderen worden bij ons uitgedaagd om te leren hoe je kunt leren. Het gaat ons naast kennis ook om vaardigheden en houding.
  • Verantwoordelijk zijn voor je eigen gedrag, maar ook verantwoord omgaan met anderen en met je omgeving zijn aspecten, die in het dagelijks handelen regelmatig aan de orde komen.
  • We bieden de kinderen rust en structuur.

Stamgroepen

Verschillende leeftijden bij elkaar

Eén van de meest opvallende zaken op een Jenaplanschool is het werken in stamgroepen. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep. In een kleuterbouwgroep kinderen van leerjaar 1 en 2, in een onderbouwgroep kinderen van leerjaar 3 en 4, in een middenbouwgroep kinderen van leerjaar 5 en 6 en in een bovenbouwgroep kinderen van leerjaar
7 en 8.

Leren van en met elkaar

Elke groep heeft een eigen leerkracht, die wij stamgroepleider noemen. Elk kind kan in zo’n stamgroep op het eigen niveau werken en daarnaast een ander helpen of geholpen worden. Kinderen kunnen daardoor veel van en met elkaar leren.

Rolwisseling

Een ander belangrijk voordeel van het werken in stamgroepen is wat wij de rolwisseling noemen. Kinderen komen als jongsten een stamgroep binnen en hebben dan een heel ander rol, dan wanneer ze oudste zijn. Bij de oudsten wordt er door de stamgroepleider meer een beroep op hen gedaan bij het leiden van een groepje of bij het helpen van andere kinderen. Hier kunnen de kinderen veel van leren op het gebied van hun sociaal emotionele ontwikkeling (positief zelfbeeld, zelfvertrouwen).


Digitale leeromgeving Toermalijn

Basisvaardigheden

De basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen zijn van groot belang voor de totale ontwikkeling van de kinderen. Zij zijn de gereedschappen die we vaak nodig hebben bij allerlei werkzaamheden en activiteiten. Zonder een goede beheersing van deze gereedschappen is het veel moeilijker om deze werkzaamheden en activiteiten goed uit te voeren. Daarom besteden wij op onze school veel tijd aan deze basisvaardigheden.

Brede, totale ontwikkeling

Toch willen we werken aan de brede, totale ontwikkeling van de kinderen, want er is meer dan lezen, schrijven en rekenen. Andere belangrijke vakgebieden zijn wereldoriëntatie  en kunstzinnige vorming. Waar mogelijk zetten we de basisvaardigheden juist ook in bij deze vakgebieden (bv. begrijpend lezen bij wereldoriëntatie; spelling bij het schrijven van verhalen en gedichten).


Wereldoriëntatie

Een belangrijk vakgebied is de wereldoriëntatie (w.o.). Dit is een samensmelting van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde. Kinderen denken veel meer in thema’s en onderwerpen. Vandaar dat bij wereldoriëntatie steeds een bepaald thema of onderwerp centraal staat. Enkele keren per jaar werken we met de hele school aan zo’n thema, maar soms zijn er onderwerpen per bouw of per groep. Daarnaast zijn er momenten dat de kinderen aan hun eigen w.o.-onderwerp mogen werken. Zij verzamelen allerlei informatie over dat onderwerp en presenteren dat later aan de andere kinderen van de groep.

Levende wereldorïentatie

Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk “levende” wereldoriëntatie te realiseren. Dus niet alleen maar uit boekjes leren, maar de kinderen ook zelf onderzoek laten doen, op excursie gaan of een gastspreker of deskundige van buiten de school uitnodigen. Dit kan het onderwijs enorm verlevendigen.


Creatieve vaardigheden

Creatieve ontwikkeling

We vinden het belangrijk om de creatieve ontwikkeling van de kinderen te stimuleren door voldoende tijd vrij te maken voor vakken als tekenen en handvaardigheid, muziek en bewegen op muziek of dramatische expressie. Deze vakken noemen wij de kunstzinnige vorming. Vaak kunnen activiteiten op dit gebied goed gecombineerd worden met onderwerpen van wereldoriëntatie en het taalonderwijs (bv. illustraties maken bij geschreven verhalen). Bij de voorbereidingen van vieringen worden veel creatieve werkvormen gebruikt. Op die manier willen we de kunstzinnige vorming zoveel mogelijk combineren met andere onderdelen van het programma.

Verschillende theatervormen

Daarnaast willen we alle kinderen jaarlijks in aanraking brengen met allerlei verschillende theatervormen (bv. poppenspel of toneel) en/of muziek door gebruik te maken van mensen en instellingen van buiten de school (bv. culturele instelling De Kubus).


Extra ondersteuning

Een belangrijk uitgangspunt in het Jenaplanonderwijs is dat we met ons onderwijs zo goed mogelijk aansluiten bij wat elk kind nodig heeft. Dus kijken we goed naar elk kind om te zien hoe ver een kind is in zijn of haar ontwikkeling, om vervolgens te bepalen wat dit kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen, om verder te leren. Sommige kinderen hebben behoefte  aan extra ondersteuning, bv. door extra oefentijd of een herhaalde uitleg. Zij kunnen zich in een wat rustiger tempo ontwikkelen, maar worden wel extra gestimuleerd. Andere kinderen zijn snel van begrip, werken zich snel door de oefenstof en hebben alweer snel behoefte aan een nieuwe uitdaging.

De kracht van de stamgroep

Wij verzorgen echter geen individueel onderwijs. Je zit op school in een groep en werkt en leert dus ook binnen en samen met die groep. Ook al zijn er verschillen, er zijn altijd mogelijkheden tot samenwerking met andere kinderen. Juist daarin ligt de kracht van de stamgroep.

Interne begeleider

Eén van de teamleden heeft als speciale taak om, als intern begeleider, de extra ondersteuning op onze school te coördineren. Zij is hiervoor vijf dagen aangesteld.
Een belangrijk onderdeel van haar werk als intern begeleider is het ondersteuningsoverleg. Wekelijks wordt één stamgroepleider een ochtend vrij geroosterd om  die ochtend de kinderen van haar stamgroep te bespreken met de intern begeleider. Wat zijn de opvallende kinderen? Hoe waren de toetsresultaten bij deze groep? Welke kinderen hebben extra aandacht en ondersteuning nodig?
Omdat elke stamgroep vier keer per jaar aan de beurt komt voor dit overleg is de intern begeleidder goed in staat om ontwikkelingen te volgen en de stamgroepleiders te helpen bij de extra ondersteuning, die sommige kinderen nodig hebben.

Ondersteuning

Vakanties, studiedagen, feesten, ouderavonden enz.

Hieronder ziet u een link naar de jaarkalender voor de ouders. Op deze kalender staan overzichtelijk weergegeven de schoolvakanties, maar ook de studiedagen van het team. Op deze dagen zijn de kinderen vrij. Verder ziet u de ouderavonden en zijn ook de traditionele feesten (Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, schoolfeest) gepland.

Verlof buiten de schoolvakantie

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan er verlof buiten de schoolvakanties gegeven worden. Hiervan is sprake als vanwege de aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan. Dit geldt niet als de werkgever bij de vakantieplanning van het bedrijf geen rekening gehouden heeft met de schoolvakanties.
Ook bij andere gewichtige omstandigheden (huwelijk van naaste familie,  jubilea e.d.) is er de mogelijkheid van verlof, maar hier zijn duidelijke wettelijke richtlijnen voor waar de school zich aan heeft te houden. Verlof moet altijd door middel van een formulier, dat verkrijgbaar is op school, ruim van tevoren aangevraagd worden.

Katholieke feesten

Vanuit de katholieke identiteit van de school wordt gezamenlijk met de gehele school de kerkelijke feesten Kerst en Pasen gevierd. Ook aan carnaval wordt uitgebreid aandacht besteed.

Schoolfeesten

Elk jaar wordt er in het voorjaar een schoolfeest georganiseerd. Dit feest is ter ere van alle juffen en meesters (de verjaardagen van de leerkrachten worden niet apart gevierd), maar is ook een algemene feestdag voor de gehele school.
Een ander jaarlijks schoolfeest is het afscheid van groep acht. In de laatste schoolweek voeren de schoolverlaters voor kinderen en ouders een musical op en worden door het team uitgebreid in het zonnetje gezet.


Vieringen

We willen als school een hechte gemeenschap zijn. Een goede manier om gemeenschapszin te bevorderen is het organiseren van vieringen. Voor een viering komt de hele school bij elkaar in de hal. Kinderen, maar ook teamleden kunnen dan de viering inhoud geven door op het podium iets te doen.

Weeksluiting

Op vrijdagmiddag is er regelmatig een weeksluiting. Door middel van een jaarplanning zijn er bij toerbeurt drie groepen aan de beurt om deze viering inhoud te geven. Kinderen van die groepen kunnen dan aan de andere kinderen laten zien waar zij mee bezig geweest zijn (wereldoriëntatie) of wat zij ingeoefend hebben (kunstzinnige vorming). Deze vieringen vormen zo een sfeervolle afsluiting van de week.

Speciale vieringen

Speciale vieringen, die veelal voorbereid en uitgevoerd worden door het team, zijn de jaaropening  en –sluiting en de openingen van de schoolthema’s.