Organisatie

Gebouw Hoofd Galjoen

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Onze school De Toermalijn maakt deel uit van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKOFV).
Deze stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur, dat gevormd wordt door twee bezoldige bestuurders. Daarnaast is er een Raad van Toezicht, waar het College van Bestuur  zich op hoofdlijnen van het beleid aan verantwoordt.

Directieberaad

Verder vormen alle directeuren van de scholen van de stichting het directieberaad. Zij adviseren het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd over het te voeren beleid.
Twee maal per jaar zijn er managementgesprekken tussen de individuele directeuren  van de scholen en het College van Bestuur, waarin de directeuren zich verantwoorden voor het beleid en de ontwikkelingen op de scholen.


Team

Het team van onze school bestaat uit:
-Eén directeur
-Zesentwintig leerkrachten (stamgroepleiders)
-Twee intern begeleiders
-Twee onderwijsassistenten

Twee van de leerkrachten zijn waarnemend directeur op momenten dat de directeur afwezig is.
Daarnaast is er een vrijwilliger, die twee dagen in de week zich met allerlei ondersteunende taken bezig houdt, zoals het bijhouden van de schooladministratie en het doen van kleine klusjes.


Oudervereniging

De Toermalijn heeft een Oudervereniging (OV), waarin ouders verschillende taken vervullen en betrokken zijn in de organisatie van diverse activiteiten. Zo beheert de Oudervereniging de vrijwillige ouderbijdrage en organiseren wij samen met het team op school, leerlingen en hulpouders de vieringen, sportevenementen, maar bijvoorbeeld ook het afscheid van groep 8. 

Deze samenwerking vindt de Oudervereniging erg belangrijk, het laat goed zien dat we met zijn allen vorm en kleur geven aan een leuke schooltijd op de Toermalijn.

Daarnaast kan de Oudervereniging gevraagd advies geven aan de schooldirectie of de medezeggenschapsraad en vragen van ouders bespreekbaar maken. De Oudervereniging van de Toermalijn bestaat momenteel uit negen leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. 


Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders (OMR) en personeel (PMR) betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen (zie download) is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

MR-leden Toermalijn:

Jeike Brinkhuizen (PMR)
Lisanne Barels (PMR)
Annemieke Vaneman (PMR)

Marieke Broer (OMR)
Myrtha Adriaan (OMR)
Mariska Lodewijk (OMR)

GMR

Op bovenschools niveau is er een GMR, die de belangen van het personeel en de ouders van de gehele stichting (Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe), waar wij onderdeel van uitmaken, behartigt.


Kinderopvang

In onze school biedt GO! Kinderopvang opvang bij peuterspeelzaal de Propeller voor kinderen van 2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang bij BSO Zeppelin voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

PSZ de Propeller

PSZ de Propeller is een VVE peuterspeelzaal. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse educatie. Dit betekent dat het aanbod speciaal bedoeld is om kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. Er is vooral veel aandacht voor taal. Er is een intensieve samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de Toermalijn. We werken samen aan de ontwikkeling van uw kind. De overstap van peuter naar kleuter gaat spelenderwijs. 
De Propeller is geopend op alle ochtenden van maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 12.15 uur m.u.v. woensdag.

BSO Zeppelin

Het is belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt en op een ontspannen manier samen met leeftijdgenootjes bezig kan zijn. Bij zeppelin kunnen kinderen na school binnen en buiten spelen, knutselen, spelletjes spelen en er worden allerlei activiteiten gedaan. In de vakanties is er zelfs een speciaal activiteitenprogramma.

Zeppelin is elke werkdag aansluitend aan de schooltijden geopend tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en in vakanties is er de hele dag opvang. Op woensdag vindt de opvang plaats bij IKC het Mozaïek (Kempenaar 21-06). Ook is er op maandag, dinsdag en donderdag voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur mogelijk. 

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de groep. Voor meer informatie over tarieven en aanmelden kunt u terecht op de website www.go-kinderopvang.nl.

Logo GO kinderopvang

GO! Kinderopvang
Bezoekadres De Schans 19-09
Postbus 2052, 8203 AB Lelystad
Telefoon 0320 – 294 900
E-mail info@go-kinderopvang.nl